LEEFBAAR KRIMPEN

Zorg en Welzijn

 • Toegankelijke zorg en ondersteuning blijft onze prioriteit. Zo komt er een wethouder seniorenbeleid en een wethouder jeugd en armoede.

 • We maken ons hard voor onze senioren. Zo blijft er voldoende subsidie voor de Belbus én gebruik van de Belbus wordt gratis voor senioren.

 • We zetten in op actief beleid en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers: de Dag van de Vrijwilliger en de Dag van de Mantelzorg blijven!

 • We zetten eenzaamheid 365 dagen per jaar op de agenda. Krimpen sluit zich aan bij de Een tegen Eenzaamheid alliantie.  

 • Er komt een themaweek en een maatwerk aanpak met een menukaart van alle activiteiten.

 • Er komen meer financiële middelen voor het bestrijden van eenzaamheid.

 • Krimpen wordt een dementie-vriendelijke gemeente. Er komt een dementie-convenant waar alle zorgpartners hun schouders onder zetten. Het Alzheimer-café blijft en wordt uitgebreid met een onlinecafé. De dagopvang voor mensen met dementie wordt uitgebreid en wachtlijsten verdwijnen.

 • Jeugdzorg moet voor elk kind bereikbaar blijven. We zetten in op preventie en vroegtijdige signalering.

 • Elk Krimpens kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. Dat doen we met het Kansrijke Start-programma. We leggen de focus op lokaal en laagdrempelig aanbod. Wachtlijsten worden proactief aangepakt en binnen de regiosamenwerking wordt een efficiëntie-slag gemaakt. 

 • We maken ons sterk in de regio voor het terugdringen van uithuisplaatsingen van kinderen. 

 • We stoppen met het plaatsen van kinderen in gesloten jeugdzorg!

 • Kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen opgroeien worden zo veel mogelijk opgevangen in pleeggezinnen of er wordt gekeken naar netwerkplaatsingen. 

 • Het onderwijs neemt de leiding in dyslexie-begeleiding. 

 • Kinderen van gescheiden ouders krijgen toegang tot een buddy-programma met extra ondersteuning.

 • Er komt een campagne om het percentage kinderen dat deelneemt aan het rijksvaccinatie-programma te verhogen. Het percentage in Krimpen ligt nu onder de 80%. 

 • Wij geven prioriteit aan het voorkomen en het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, seksuele uitbuiting en afpersing, stalking en pesten. Er komt voorlichting op het basis- en voortgezet onderwijs.

 • Krimpen sluit zich aan bij de landelijke Alliantie tegen armoede.

 • We bestrijden kansenongelijkheid door aandacht te besteden aan kinderen die opgroeien in armoede.

 • Er komt een sport- en cultuurfonds voor kinderen en volwassenen met een minimum inkomen. 

 • Er komt structurele financiering voor Stichting Leergeld Hollandsche IJssel. De stichting zorgt bijvoorbeeld voor een fiets of laptop voor kinderen zodat ze op school kunnen meedoen.

 • Er komt een nieuwe webpagina met toegankelijke informatie van alle voorzieningen voor mensen met een minimum inkomen. 

 • Mensen blijven niet hangen in de bijstand. We maken in samenwerking met lokale ondernemers en organisaties de stap van bijstand naar werk en inzet voor de maatschappij. 

 • We gaan aan de slag met de ondersteuning van slachtoffers van de toeslagenaffaire en leveren maatwerkoplossingen om de gezinnen een goed toekomstperspectief te bieden. 

 • Krimpenaren krijgen onafhankelijke cliëntenondersteuning aangeboden op weg naar passende hulp. 

 • Leefbaar Krimpen is klaar met het huidige oppervlakkige LHBTI+-beleid en discriminatie van LHBTI+-ers. Bij Leefbaar wappert de regenboogvlag wel! Er komt een ambitieus regenboogbeleid: de Regenboog-agenda met focus op acceptatie en voorlichting in alle lagen van de samenleving. 

 • Lokale en regionale (vrijwilligers) organisaties die zich inzetten voor kwetsbare Krimpenaren krijgen onze (financiële) steun. 

 • Welzijnswerk in de wijken wordt uitgebreid en elke wijk krijgt een Huis van de Wijk.