Motie Leefbaar Krimpen

Eind december 2016 was de Eerste Kamer akkoord met schrappen automatische voorrang statushouders bij huurwoningen. Vanaf 1 april 2017 mogen gemeenten zelf beslissen of statushouders voorrang krijgen in hun eigen lokale regelgeving omtrent huisvesting. De wetswijziging hoort bij het pakket maatregelen waarmee het kabinet verdringing van reguliere woningzoekenden wil voorkomen. De keuze komt nu bij de gemeente te liggen. Die kan zelf het beste bepalen of het nodig is om statushouders voorrang te geven voor het halen van wettelijke taakstelling om deze groep te huisvesten.

Gemeenten krijgen met de wetswijziging maximaal de ruimte voor lokaal maatwerk. Na overleg met de VNG is in de wet opgenomen dat gemeenten in een huisvestingsverordening vastleggen hoe zij de taakstelling invullen. De verplichting geldt niet als burgemeester en wethouders al op een andere manier een plan hebben vastgesteld.

Op dit moment beoordelen steeds meer gemeentes het automatische voorrangsbeleid, dan wel schaffen zij deze af. Dit is ook het geval in onze regio, waardoor de druk op de zeer krappe woningmarkt in Krimpen aan den IJssel verder wordt vergroot. De kans op een koop of huurwoning in Krimpen aan den IJssel is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. In bijna alle verkiezingsprogramma’s van de Krimpense politieke partijen is de enorme wachtrij op de woningmarkt benoemd. Omdat het niet langer valt te verkopen aan onze inwoners die ook een woning zoeken stelt onze fractie voor deze aangenomen wetgeving in te voeren in onze gemeente, wij zijn voor gelijke kansen op de woningmarkt.

Op 8 november 2018 heeft de fractie van Leefbaar Krimpen de motie : geen automatische voorrang voor statushouders bij woning toewijzing ingediend.

Coalitiepartij Leefbaar Krimpen heeft het college verzocht om voor 1 maart 2019 te onderzoeken of automatische voorrang bij toewijzing, (boven de wettelijke taaknorm), van woningen in Krimpen aan den IJssel aan statushouders beëindigd kan worden en welke consequenties dat heeft en deze bevindingen voor te leggen aan de raad.

Leefbaar Krimpen heeft de motie zelf ingediend, zonder mede indieners. Maar kreeg de benodigde steun. Fractievoorzitter Van der Elst heeft in de aanloop van de vergadering en tijdens de raadsvergadering gepleit voor deze motie. Op alleen de PvdA na, wist Leefbaar Krimpen de andere fracties te overtuigen van de noodzaak van de motie. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Wat Leefbaar Krimpen betreft moet er nog meer gebeuren om de doorstroming en kansen op een woning voor onze Krimpenaren te vergroten, waaronder het bouwen van nieuwe betaalbare woningen voor de Krimpense jeugd en jonge gezinnen. Voor de senioren moeten er meer levensloop bestendig appartementen worden gebouwd.